W wydawnictwie C.H. Beck ukazała się monografia „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”, w której rozdział o tej tematyce opracował Jakub Ali Farhan, jeden z realizatorów projektu.

okładka publikacji, zdjęcie: https://www.ksiegarnia.beck.pl/

Czy prawo nakazuje ograniczyć wpływ reklamy żywności niezdrowej na wybory żywieniowe dzieci i młodzieży?

W ramach publikacji autor przeanalizował treść kluczowych aktów prawa międzynarodowego i europejskiego pod kątem obowiązku państw dotyczącego ochrony najmłodszych przed praktykami rynkowymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich zdrowie. Autor zauważa, że z prawa międzynarodowego ani unijnego nie wynika wyrażony wprost obowiązek ochrony małoletnich przed reklamą żywności niezdrowej, ale szereg regulacji wpływa lub powinien wpływać na tę kwestię.

– Dzieci i młodzież są w prawach człowieka jedną z tzw. „grup wrażliwych” („vulnerable groups”), które z racji swoich specyficznych cech wymagają szczególnej ochrony prawnej. W prawie nie budzi większych wątpliwości konieczność ochrony dzieci przed reklamą żywności niezdrowej. Przykładowo ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających  składniki, których obecność, w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Praktyka jednak bywa różna, a niedookreśloność prawa w szeregu kwestii, które również powinny być podobnie uregulowane, prowadzi do nadużyć. Okazuje się, że uzasadnienie prawne do podjęcia działań w tym zakresie może wynikać nawet z prawa międzynarodowego – komentuje Jakub Ali Farhan.

Monografię pod redakcją dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ, Krzysztofa Podgórskiego oraz mgr Elżbiety Sługockiej-Krupy można nabyć pod adresem: https://www.ksiegarnia.beck.pl/21056-wyzwania-dla-prawa-konsumenckiego-w-wymiarze-globalnym-regionalnym-i-lokalnym-monika-namyslowska-prof-ul.