Strona internetowa
projektu badawczego

„Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”

Partnerstwo

Projekt Fundacji Prawo i Partnerstwo realizuje interdyscyplinarną współpracę
białostockich naukowców angażującą otoczenie społeczno-gospodarcze.

Nasze badania

we wskazanym zakresie są konsekwencją wieloletnich zainteresowań badawczych naukowców wchodzących w skład zespołu badawczego.

Co u nas?

Prawo żywnościowe na studiach prawniczych?
Ważniejsze informacje bieżące

Prawo żywnościowe na studiach prawniczych?

Prawo ma na celu uregulowanie spraw związanych z ochroną ważnych społecznych interesów, takich jak porządek publiczny, bezpieczeństwo, sprawiedliwość czy ochrona praw jednostek. Dlatego nie dziwi fakt, że żywność, która jest z wielu przyczyn niezbędna dla zapewnienia ochrony tych interesów, podlega licznym regulacjom prawnym z różnych gałęzi prawa…

The Disputed Białowieża Forest – prestiżowa publikacja badaczy zaangażowanych w projekcie
Ważniejsze informacje bieżące

The Disputed Białowieża Forest – prestiżowa publikacja badaczy zaangażowanych w projekcie

W jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie (BRILL / Nijhoff) ukazała się monografia „The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properities” (Sporna Puszcza Białowieska. Środki ochrony prawnej obiektów transgranicznych), której autorami są prof. dr hab. Maciej Perkowski i mgr Wojciech Zoń.

NdS - logo
Ważniejsze informacje bieżące

Nauka dla Społeczeństwa – pogram Ministra Edukacji i Nauki

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie percepcji i świadomości społecznej w zakresie tego, co jest tzw. zdrową żywnością.

Celem naukowym projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

– Jaka żywność odbierana jest przez społeczeństwo jako żywność prozdrowotna?
– Czy powyższe jest zbieżne z wiedzą naukową w zakresie zdrowego odżywiania?
– Jak regulacje prawne wpływają na postrzeganie określonych kategorii żywności jako zdrowej?
– Czy wymagania prawne stawiane określonym produktom żywnościowym (np. certyfikaty bio/eko) uzasadniają oczekiwania społeczne względem ich właściwości odżywczych/zdrowotnych?

Pozwoli to na realizację dalszych celów szczegółowych w postaci:

  • opublikowania dwóch monografii naukowych, z których jedna będzie w języku angielskim zawierającej raport z badania ankietowego oraz analizy;
  • organizacji serii czterech seminariów skierowanych m. in. do przedstawicieli sektora żywnościowego i organizacji konsumenckich, w ramach których przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań;
  • potencjalnego nawiązania długoterminowej współpracy z podmiotami ze sfery społeczno-gospodarczej w zakresie prawnych aspektów wdrożenia powyższych regulacji;
  • nagrania serii podcastów, w ramach których omawiane będą konkretne rezultaty badawcze oraz przeprowadzone zostaną wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt;

Celem naszych działań

jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru nauki (Fundacja Prawo i Partnerstwo działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz partnerzy: pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego), a podmiotami ze sfery społeczno–gospodarczej: głównie przedsiębiorcami działającymi w sektorze żywnościowym i organizacjami zajmującymi się kwestiami konsumenckimi, w zakresie relacji między świadomością społeczną w kwestii zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej i uregulowaniami prawnymi związanymi z tym zagadnieniem.
prof. dr hab. Maciej Perkowski
Koordynator