Strona internetowa
projektu badawczego

„Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”

Partnerstwo

Projekt Fundacji Prawo i Partnerstwo realizuje interdyscyplinarną współpracę
białostockich naukowców angażującą otoczenie społeczno-gospodarcze.

Co u nas?

grafika na www, mężczyzna na tle globu
Ważniejsze informacje bieżące

Jak zmieniają się żywnościowe wybory konsumentów?

W ramach nauk o zdrowiu od wielu lat opracowuje się i udoskonala różne modele tak zwanych „kryteriów wyboru żywności” (food-choice model). Na te kryteria składa się wiele czynników, które warunkują podejmowane przez konsumentów decyzje żywieniowe, ale nie ma wątpliwości, że stałym ich elementem jest cena żywności.

raporty grafika www
Ważniejsze informacje bieżące

Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej – Raport z wynikami badania ankietowego

W ramach przeprowadzonego badania uzyskaliśmy odpowiedzi dwóch grup respondentów: 1041 osób i 100 przedsiębiorców. których działalność powiązana jest z gastronomią, produkcją żywności lub jej przetwarzaniem.

Seminarium prawne, miniaturka
Ważniejsze informacje bieżące

Zdrowa żywność, czyli jaka? Podlascy naukowcy łączą siły, by dać odpowiedź społeczeństwu i wspierać, to co dobre, bezpieczne, ekologiczne

Zdrowa żywność z punktu widzenia konsumentów, producentów, przedsiębiorców oraz naukowców – to główny temat seminarium, które odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zaproszenie na seminarium – 23.03.2023 r.
Ważniejsze informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium – 23.03.2023 r.

Fundacja Prawo i Partnerstwo, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, przy patronacie honorowym Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapraszają na Seminarium „Społeczna percepcja zdrowej żywności – interdyscyplinarnie ku równoważeniu rynku” zorganizowanym w formule „Seminarium Prawnego dla Biznesu.

Nasze badania

we wskazanym zakresie są konsekwencją wieloletnich zainteresowań badawczych naukowców wchodzących w skład zespołu badawczego.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie percepcji i świadomości społecznej w zakresie tego, co jest tzw. zdrową żywnością.

Celem naukowym projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

– Jaka żywność odbierana jest przez społeczeństwo jako żywność prozdrowotna?
– Czy powyższe jest zbieżne z wiedzą naukową w zakresie zdrowego odżywiania?
– Jak regulacje prawne wpływają na postrzeganie określonych kategorii żywności jako zdrowej?
– Czy wymagania prawne stawiane określonym produktom żywnościowym (np. certyfikaty bio/eko) uzasadniają oczekiwania społeczne względem ich właściwości odżywczych/zdrowotnych?

Pozwoli to na realizację dalszych celów szczegółowych w postaci:

  • opublikowania dwóch monografii naukowych, z których jedna będzie w języku angielskim zawierającej raport z badania ankietowego oraz analizy;
  • organizacji serii czterech seminariów skierowanych m. in. do przedstawicieli sektora żywnościowego i organizacji konsumenckich, w ramach których przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań;
  • potencjalnego nawiązania długoterminowej współpracy z podmiotami ze sfery społeczno-gospodarczej w zakresie prawnych aspektów wdrożenia powyższych regulacji;
  • nagrania serii podcastów, w ramach których omawiane będą konkretne rezultaty badawcze oraz przeprowadzone zostaną wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt;

Znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu

Priorytetem projektu jest jego społeczna użyteczność w ujęciu krajowym, ale także ponadkrajowym. Polskie społeczeństwo kładzie coraz większą wagę na świadomą konsumpcję i spożywanie produktów żywnościowych, które uważają za zdrowsze. Często kosztem wyższej ceny.

Przewidywane sposoby upowszechniania rezultatów projektu

Planowane jest dwutorowe podejście do upowszechniania rezultatów projektu. Z jednej strony wyniki badań naukowych będą publikowane w czasopismach i wydawnictwach naukowych. Z drugiej strony planowane jest oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą przez seminaria otwarte i dostępne dla każdego zainteresowanego problematyką projektu, a także serię powszechnie dostępnych podcastów

Przewidywane sposoby upowszechniania rezultatów projektu

Celem przewodnim projektu jest zbudowanie współpracy między podmiotami z obszaru nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, tj. przedsiębiorstwami z sektora żywnościowego, instytucjami
publicznymi lub innymi podmiotami zajmującymi się kwestiami konsumenckimi.

Celem naszych działań

jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru nauki (Fundacja Prawo i Partnerstwo działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz partnerzy: pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego), a podmiotami ze sfery społeczno–gospodarczej: głównie przedsiębiorcami działającymi w sektorze żywnościowym i organizacjami zajmującymi się kwestiami konsumenckimi,
w zakresie relacji między świadomością społeczną w kwestii zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej i uregulowaniami prawnymi związanymi z tym zagadnieniem.
prof. dr hab. Maciej Perkowski
Koordynator