Fundacja Prawo i Partnerstwo

Fundacja Prawo i Partnerstwo działa przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2007 r. Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

logo FPiP nagłówek
logo Fundacji

Podejmuje ona działania m.in. w zakresie: promocji społeczeństwa obywatelskiego i praworządności oraz dialogu społecznego, propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju, organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich, działalności strażniczej, prowadzenia badań naukowych oraz działalności wydawniczej (w ramach Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo). Wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W dorobku Fundacji jest kilkanaście projektów zrealizowanych ze środków krajowych i unijnych. Wskazać tu można m.in. projekty: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys”, „Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu”, czy też „Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów”. Fundacja działa zasadniczo w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. W skład zespołu wchodzą osoby specjalizujące się w wielu dziedzinach, m.in.: prawie, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, ekonomii i zarządzaniu, promocji i dziennikarstwie, bezpieczeństwie oraz IT. Funkcję Prezesa Fundacji pełni od początku Prof. dr hab. Maciej Perkowski, a w skład Zarządu wchodzą: Katarzyna Dziedzik (Wiceprezes Zarządu), Jacek Jankowski (Członek Zarządu), Agnieszka Jabłońska-Perkowska (Członek Zarządu). Celem działalności Fundacji jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

www.prawoipartnerstwo.org

Fundacja jest silnie spleciona z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W jej prace są zaangażowane osoby zatrudnione na Uniwersytecie – czy to poprzez działalność w zarządzie Fundacji (prof. dr hab. Maciej Perkowski) czy też poprzez bieżące angażowanie się w realizowane prace (dr Maciej Oksztulski, Wojciech Zoń, Agnieszka Jabłońska-Perkowska, Maciej Skindzier). Fundacja aktywnie realizuje bądź realizowała projekty
finansowane ze środków z różnych instytucji (Komisja Europejska, Rada Europy, FIO, Fundacja im. Stefana Batorego, funduszy UE).

Fundacja prowadzi własne Wydawnictwo. Od kilku lat jego nakładem ukazało się kilkanaście publikacji książkowych o różnej tematyce, z udziałem pracowników, doktorantów i studentów głównie z Wydziału Prawa UwB. Wydawnictwo nie czerpie zysku ze sprzedaży publikacji, udostępniając wydane opracowania nieodpłatnie.

Wydane publikacje:

 • T. Gawin, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг. [Pad presinham palityki. Poĺskaja nacyjanaĺnaja mienšasć u Bielarusi ŭ 1919-2017 hh.], Białystok 2018, ss. 428
 • Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom II, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red.), Białystok 2017, ss. 176
 • M. Perkowski, W. Zoń (red.), Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom I, Białystok 2016, ss. 231
 • Ł. Kierznowski, Egzamin maturalny w Polsce. Analiza prawna, Białystok 2016,  ss. 333
 • M. Perkowski, W. Zoń, P.J. Lewkowicz, M. Perkowska, K. Skrodzki, Dostęp do adwokata i radcy prawnego z perspektywy mieszkańców województwa podlaskiego, Białystok 2015, ss. 177
 • M. Perkowski, A. Szafranek, K. Wnorowski, W. Zoń, K. Żywolewska, Klastering wiedzy w Polsce Wschodniej, Białystok 2014, ss. 262
 • T. Gawin, O bycie Polakiem. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1944-1991, Grodno-Białystok 2013, ss. 631
 • Mniejszości w europejskim społeczeństwie obywatelskim. Polska perspektywa, M. Perkowski (red.), Białystok 2013, ss. 309
 • Libia 2011. Wybrane uwarunkowania prawnomiędzynarodowe, M. Perkowski (red.), Białystok 2012, ss. 243
 • Wielokulturowe województwo podlaskie w Unii Europejskiej. Podręcznik dla nauczycieli, I. Wrońska, M. Rusiłowicz (red.), Białystok 2012, ss. 278
 • Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 225
 • Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 125
 • Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki, R. Suwaj, M. Perkowski (red.), Białystok 2010, ss. 196
 • Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124
 • Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 410
 • Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich na Podlasiu, M. Perkowski (red.), Białystok 2009, ss. 124

Aktualnie realizowane projekty:

logo ED Podlaskie

W 2005 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej oraz sieć prelegentów unijnych Team Europe. Europe Direct to ośrodki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące jedno z najważniejszy narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. W związku tym, do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Unii oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, zlokalizowane są na terenie całej UE. Z konsultantami sieci można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strona www https://edpodlaskie.eu
Adres e-mail: biuro@edpodlaskie.eu
Tel. +48 85 745 72 07

Priorytetem projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” jest jego społeczna użyteczność w ujęciu krajowym, ale także ponadkrajowym poprzez upowszechnienie wiedzy w postaci monografii w j. angielskim. Polskie społeczeństwo jest zainteresowane sytuacją osób ze spektrum autyzmu, a projekt ma na celu utrzymać, a nawet wzmóc to zainteresowanie poprzez dostarczenie wiedzy możliwej do wykorzystania w staraniach o poprawę sytuacji tej grupy.

W przestrzeni publicznej i krajowej brakuje publikacji umocowanych w badaniach naukowych, które dostarczałyby konkretnej wiedzy o rozwiązaniach prawnych wspierających zatrudnienie wykształconych osób ze spektrum autyzmu i potrzebach zmian w tym zakresie. Również przygotowanie w ramach szkoleń profesjonalistów wspierających wykształcone osoby ze spektrum autyzmu wskazują na możliwość praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy i wzmocnienia pozycji wykształconych osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy. Wobec wskazanych deficytów w wiedzy naukowej (a jednocześnie przestrzeni publicznej bo nauka finansowana jest ze środków publicznych) badacze prawa powinni czuć się wręcz zobowiązani do jej uzupełnienia tak by społeczeństwo dysponowało szerszym instrumentarium w walce o poprawę losu osób ze spektrum autyzmu…

Strona www: http://autyscinarynkupracy.edu.pl/
E-mail: biuro@autyscinarynkupracy.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/autyscinarynkupracy
YouTube: https://www.youtube.com/@Autyscinarynkupracy


Projekty naukowo-edukacyjne zrealizowane w przeszłości:

wizualizacja projektu

W 2021 r. w 60. rocznicę przyjęcia Europejskiej Karty Społecznej Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz Sekcja polska Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC), przy wsparciu Rady Europy wspólnie zorganizowali konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom ochrony praw społecznych. Wydarzenie odbędzie się w formie online i  poświęcone było aktualnym wyzwaniom ochrony praw socjalnych w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Jedną z prelegentek będzie dr Anna Drabarz z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa UwB, która wygłosiła referat pt.: „Jak można wzmocnić prawo do edukacji włączającej w ramach Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej?”. Głównym celem wydarzenia było pogłębienie wiedzy na temat ochrony praw społecznych oraz zachęcenie polskiego rządu do działań na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz Protokołu Dodatkowego przewidującego system skarg zbiorowych.

Od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jego celem było podniesienie kwalifikacji 108 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność międzynarodową w swojej branży oraz pracowników wszystkich podmiotów gospodarczych woj. podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących na stanowiskach wymagających „finansowego” zakresu obowiązków.

Od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jego celem było podniesienie kwalifikacji 120 dorosłych kobiet i mężczyzn zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze finansowym woj. podlaskiego, lub których zakres obowiązków dotyczy finansów w kierunku utrzymania ich aktywności.

Od 01.09.2009 r. do 31.07.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt zachęcał do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do dorosłych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego i zatrudnionych na podstawie umowy (o pracę bądź cywilno-prawną) w szeroko pojętym sektorze finansowym.

Wiedza na temat przepisów regulujących zasady partnerstwa transgranicznego i możliwości, jakie to partnerstwo daje jest w Polsce ciągle niewielka, o czym świadczy chociażby bardzo mała liczba zawieranych takich partnerstw. Z danych choćby list rankingowych Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Terytorialnej Polska Litwa 2007-2010 wiemy, że poziom aktywności transgranicznej podlaskich organizacji pozarządowych oscyluje na niskim poziomie. Zdawałoby się, że projekty transgraniczne mogą stanowić istotny obszar aktywności NGO’sów na Podlasiu, niestety przeważnie nie są one nimi zainteresowane. Powody są różne: brak środków na prefinansowanie projektu, brak wiedzy odnośnie pozyskiwania funduszy, trudności formalne z nawiązaniem partnerstwa transgarnicznego itd.

W odpowiedzi na powyższy problem w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r., Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt pt.: „Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było podniesienie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych działających w woj. podlaskim. W ramach projektu w dniach 25-27.10.2010 r., w Jacznem w gminie Jeleniewo w Powiecie Suwalskim, odbyło się trzy dniowe szkolenie dla 25 reprezentantów organizacji pozarządowych z Podlasia.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 października 2009 roku.  W ramach projektu Fundacja zorganizowała  konferencje i warsztaty, w czasie których ich uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką partnerstw międzysektorowych: aktualnym stanem prawnym, możliwościami i zasadami realizacji.  Spotkania miały miejsce w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. W sumie w trzech konferencjach udział wzięło 151 osób, a 79 spośród uczestników konferencji wzięło udział także w warsztatach. Byli to głównie przedstawiciele administracji, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, a także osoby indywidualne – w tym przede wszystkim studenci –  z województwa podlaskiego. W spotkaniach tych wzięli udział także przedstawiciele instytucji z Litwy i Białorusi, dzięki czemu promocja partnerstwa międzysektorowego była realizowana także w ujęciu transgraniczym.


Warsztaty i konferencje były dla przedstawicieli instytucji reprezentujących sektor publiczny, prywatny oraz NGO okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu i omówienia możliwości przyszłej współpracy. Przede wszystkim jednak mieli oni szansę pozyskać wiedzę na temat przepisów regulujących zasady partnerstwa międzysektorowego i możliwości, jakie to partnerstwo daje. Mogli też rozwiać wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do tego prawa. Wśród ekspertów zaproszonych do udziału w projekcie w charakterze prelegentów byli m.in. prof. Andrzej Panasiuk – brał udział w pracach nad ustawą o PPP, sędzia Janusz Dubij – wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, specjalista w zakresie umów i partnerstwa, dr Maciej Perkowski – autor wielu publikacji na temat partnerstwa międzysektorowego.

Od 1 lutego do 31 października 2009 roku Fundacja Prawo i Partnerstwo realizowała projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Działania Strażnicze: „Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich”

Każdego roku tysiące instytucji (samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organów administracji) oraz osób indywidualnych z województwa podlaskiego ubiega się o unijne dofinansowanie swojego przedsięwzięcia. Bardzo wielu projektodawców dotacji jednak nie otrzymuje ze względu na wyniki oceny formalnej  i merytorycznej ich wniosków. Czy wiedzą jakie prawa przysługują im w takiej sytuacji i czy potrafią z tego prawa skutecznie korzystać? To pytanie, na które próbowała odpowiedzieć Fundacja Prawo i Partnerstwo w ramach projektu.


Fundacja Prawo i Partnerstwo
Budynek Wydziału Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, lok. 101,
15-213 Białystok
tel. +48 85 745 72 07
e-mail: biuro@prawoipartnerstwo.org
e-mail Wydawnictwa: wydawnictwo@prawoipartnerstwo.org