Głównym celem projektu „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej” jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru nauki, a podmiotami ze sfery społeczno–gospodarczej, głównie przedsiębiorcami działającymi w sektorze żywnościowym i organizacjami zajmującymi się kwestiami konsumenckimi, w zakresie relacji między świadomością społeczną w kwestii zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej i uregulowaniami prawnymi związanymi z tym zagadnieniem.

Zaplanowane działania zakładają nie tylko cel w postaci transferu wiedzy do podmiotów sfery społecznogospodarczej, ale mają potencjał szerszego oddziaływania na ogół społeczeństwa, uprzystępniając wyniki badań szerokiej publiczności.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie percepcji i świadomości społecznej w zakresie tego, co jest tzw. zdrową żywnością i powiązanych z tym zagadnieniem regulacji prawnych oraz wyników poczynionych interdyscyplinarnie badań naukowych.

Celem naukowym projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jaka żywność odbierana jest przez społeczeństwo jako żywność prozdrowotna?
 • Czy powyższe jest zbieżne z wiedzą naukową w zakresie zdrowego odżywiania?
 • Jak regulacje prawne wpływają na postrzeganie określonych kategorii żywności jako zdrowej?
 • Czy wymagania prawne stawiane określonym produktom żywnościowym (np. certyfikaty bio/eko) uzasadniają oczekiwania społeczne względem ich właściwości odżywczych / zdrowotnych?

Pozwoli to na realizację dalszych celów szczegółowych w postaci:

 • opublikowania monografii w języku angielskim zawierającej raport z badania ankietowego oraz analizy organizacji serii czterech seminariów skierowanych m in. do przedstawicieli sektora żywnościowego i organizacji konsumenckich, w ramach których przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań, w tym organizacja
 • seminarium popularyzatorskiego z zakresu funkcjonujących przejawów samoregulacji w
  sektorze żywnościowym i korzyściach wynikających z dobrowolnych zobowiązań, a także innych pokrewnych dobrych praktyk,
 • potencjalnego nawiązania długoterminowej współpracy z podmiotami ze sfery społeczno-gospodarczej w zakresie prawnych aspektów wdrożenia powyższych regulacji;
 • nagrania serii podcastów, w ramach których omawiane będą konkretne rezultaty badawcze oraz przeprowadzone zostaną wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt.

Pierwszym etapem projektu „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej” jest ustalenie percepcji społecznej dotyczącej zdrowej żywności i wynikającej z tego świadomości społecznej w tym zakresie.

Drugim etapem będzie Raport z badania, który zostanie poddany czteroetapowej analizie interdyscyplinarnej:

 • zostanie przeprowadzony przegląd piśmiennictwa w kierunku ustalenia przedmiotowej pewności naukowej,
 • losowo wybrane produkty (300), które według wyników badania ankietowego uznawane są za zdrowe, zostanie poddanych laboratoryjnej ocenie jakości prozdrowotnej oraz pod kątem bezpieczeństwa spożycia w celu weryfikacji słuszności opinii publicznej w odniesieniu do składu i właściwości tej żywności,
 • naukowcy przeanalizują raport z badania ankietowego pod kątem zgodności opinii i stosunku społeczeństwa do żywności uznawanej za zdrową oraz właściwości przypisywanych określonym produktom zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną w tym zakresie oraz danymi z literatury krajowej i międzynarodowej,
 • prawnicy przy użyciu metody formalnodogmatycznej przeanalizują relewantne w obrocie żywnością wymogi prawne, zwłaszcza pod kątem ich wpływu na postrzeganie określonych produktów żywnościowych jako zdrowe,
 • odbędą się wspólne konsultacje naukowców przeprowadzających powyższe analizy pod kątem zależności interdyscyplinarnych uzyskanych wyników.

W ramach etapu III nawiązywania współpracy z podmiotami ze sfery społeczno-gospodarczej zorganizowane zostaną seminaria skierowane m in. do przedstawicieli sektora żywnościowego i organizacji konsumenckich, w ramach których przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań.

Przewidziane są:

 • seminarium z wynikami socjologicznymi,
 • seminarium z wynikami badań prawniczych,
 • seminarium z wynikami badań biochemicznych i medycznych,
 • seminarium popularyzacyjne z zakresu funkcjonujących przejawów samoregulacji w sektorze żywnościowym i korzyściach wynikających z dobrowolnych zobowiązań, a także innych pokrewnych dobrych praktyk.

Przedstawiciele podmiotów, którzy chcieliby związać się określonymi samoregulacjami lub dobrymi praktykami będą mogli nawiązać współpracę z badaczami zaangażowanymi w projekt w zakresie współpracy we wdrożeniu ich w swoich organizacjach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.


Wykonawcy, w ramach poprawy społecznego odbioru polskiej nauki, planują spopularyzowanie wyników projektu badawczego w postaci podcastów, w których omawiane będą konkretne rezultaty badawcze oraz przeprowadzone zostaną wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt. W celu umiędzynarodowienia wyników
opublikowana zostanie monografia w języku angielskim zawierająca raport z badania ankietowego oraz analizy.