dr hab. Piotr Kaczyński
dr hab. Piotr Kaczyński

pracownik naukowy IOR-PIB, kierownik Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku.

Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych, w tym 87 publikacji ze współczynnikiem Impact Factor, które koncentrują się przede wszystkim na rozwoju metod analitycznych badania bezpieczeństwa i jakości żywności; środowiska rolniczego; ocenie jakości płodów rolnych pod kątem ich zanieczyszczenia pozostałościami ze środków ochrony roślin, m.in. mikotoksyn i aklaloidów; szacowania związanego z nimi ryzyka narażenia konsumentów oraz wpływu procesów technologicznych na zmiany zawartości substancji prozdrowotnych i antyżywieniowych.

Sumaryczny IF 164,55, liczba cytowań Web of Science 1263; Indeks Hirscha 20, punkty MNiE 4862). Ekspert Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wykonawca ośmiu projektów NCN oraz NCBiR. Wykonawca trzech projektów na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.