Z przyjemnością informujemy, że zapowiedziane niedawno badanie ankietowe (Czym jest zdrowa żywność w ocenie społeczeństwa? Zapowiedź badania ankietowego) zostało zrealizowane. W ramach przeprowadzonego badania, którego celem było ustalenie, czym  jest w ocenie społeczeństwa zdrowa żywność i jakie są przyczyny takiej opinii, uzyskaliśmy odpowiedzi dwóch grup respondentów: 

1041 osób, reprezentatywnych dla populacji dorosłych Polaków ze względu na wiek, płeć, wielkość miejsca zamieszkania oraz wykształcenie,
100 przedsiębiorców, których działalność powiązana jest z gastronomią, produkcją żywności lub jej przetwarzaniem. 

Wyniki przeprowadzonego badania będą teraz poddawane dalszej analizie przez nasz zespół badawczy, a wnioski z nich wynikające będą poddawane weryfikacji. Jednak w duchu otwartej nauki, zachęcając do współpracy sektora społeczno-gospodarczego ze sferą nauki, już na tym etapie udostępniamy opracowane raporty z badania ankietowego w dwóch wersjach językowych.

W ocenie autorów mogą one, odpowiednio zinterpretowane i zastosowane, stanowić wartość dodaną dla przedsiębiorców z sektora żywnościowego oraz dla naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z żywnością.


Życzymy owocnej lektury!

Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej Raport z wynikami badania ankietowego
Raport w wersji polskojęzycznej, kliknij aby pobrać PDF
Public Perception of Healthy Food in The Light of Interdisciplinary Scientific Certainty Survey report
Raport w wersji angielskojęzycznej, kliknij aby pobrać PDF